SIA Medapp tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (www.medapp.lv)

 1. DEFINĪCIJAS

1.1 Pārdevējs: SIA Medapp, uzņēmums, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs LV4020203451999, ar biroju Duntes iela 7, Rīga, LV-1013.

1.2. Pircējs: jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas preces un pakalpojumus no medapp.lv, vecumā no 18 gadiem.

1.3. Internetveikals: tiešsaistes platforma, ko pārvalda SIA Medapp un kas ir pieejama www.medapp.lv.

1.4. Pirkuma-pārdošanas līgums: līgums starp Pircēju un SIA Medapp par preču pārdošanu saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.5: Preču saņemšanas vieta: vieta, kas norādīta medapp.lv internetveikalā iegādāto preču saņemšanai.

 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2.1 Juridisks dokuments: šie Noteikumi ir saistošs juridisks dokuments starp Pircēju un SIA Medapp un nosaka Pušu savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību saistībā ar darījumiem tīmekļa vietnē medapp.lv.

2.2. Noteikumu pieņemšana: iegādājoties preces medapp.lv, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem.

2.3. Teritoriālā darbības joma: tirdzniecība tiek realizēta no Latvijas.

2.4. Grozījumi: SIA Medapp var izdarīt grozījumus šajos Noteikumos, un tie stājas spēkā to publicēšanas brīdī tīmekļa vietnē.

2.5. Prece: termins “Prece” ietver gan produktus, gan pakalpojumus, kas tiek piedāvāti medapp.lv.

 1. PIRKUMA-PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1. Reģistrācija: Pircējam, lai veiktu pirkumu, ir jāreģistrējas medapp.lv, sniedzot nepieciešamo informāciju.

3.1.1. Ja Pircējs neveic reģistrāciju, tad Pircējs norāda nepieciešamo kontaktinformāciju sūtījuma noformēšanas brīdī.

3.2. Pasūtījuma veikšana: Pircējs veic pasūtījumus, aizpildot elektronisko pasūtījuma veidlapu tīmekļa vietnē.

3.3. Līguma noslēgšana: katrs pasūtījums, kad to ir apstiprinājusi SIA Medapp, veido atsevišķu pirkuma-pārdošanas līgumu.

3.4. Pasūtījuma apstiprināšana: līgums tiek noslēgts, kad Pircējs veic pasūtījumu, piekrīt šiem Noteikumiem, izvēlas maksājuma veidu un Pārdevējs apstiprina pasūtījumu.

3.5. Apstiprinājuma neesamība: SIA Medapp var atteikt pasūtījumu dažādu iemeslu dēļ, tostarp produktu nepieejamības dēļ vai šo Noteikumu neievērošanas dēļ.

 1. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Tiesības: Pircējam ir tiesības iegādāties preces saskaņā ar šiem Noteikumiem, atgriezt preces 14 dienu laikā, kā arī citas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

4.2. Pienākumi: Pircēja pienākums ir apmaksāt un pieņemt pasūtītās preces, pārbaudīt preces pēc to piegādes, atjaunināt personas datus, kā arī ievērot šos Noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktus.

 1. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Tiesības: SIA Medapp var ierobežot piekļuvi Internetveikalam, grozīt Noteikumus un mainīt preču piedāvājumu.

5.2. Pienākumi: SIA Medapp apņemas aizsargāt Pircēju privātumu, nodrošināt pasūtītos produktus un atmaksāt maksājumus par neizpildāmiem pasūtījumiem.

 1. PREČU CENAS UN APMAKSA

6.1. Cenas: cenas norādītas eiro valūtā, ieskaitot PVN, un tajās iespējamas izmaiņas.

6.2. Cenu izmaiņas: internetveikala cenas var atšķirties no veikala cenām klātienē.

6.3. Pasūtījuma brīdī fiksēta cena: Preces cena tiek noteikta pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

6.4. Papildu izmaksas: Piegādes un citu pakalpojumu maksa nav iekļauta Preces cenā.

6.5. Maksājuma metodes: Pircējs veic priekšapmaksu, izmantojot tīmekļa vietnē norādītās metodes.

 1. PREČU PIEGĀDE

7.1. Piegādes veidi tiek norādīti pie apmaksas, pamatojoties uz Pircēja adresi.

7.2. Piegādes izmaksas: piegādes pakalpojums tiek nodrošināts par papildu izmaksām, un maksa par piegādi tiek norādīta pasūtījuma pabeigšanas brīdī.

7.3. Piegādes adrese: Pircējam ir jānorāda precīza piegādes adrese.

7.4. Piegādes process: Pārdevējs ir atbildīgs par to, lai pasūtītā Prece tiktu piegādāta Pircējam ar pilnvarota pārstāvja starpniecību.

7.5. Piegādes termiņi: Pircējs tiks informēts par piegādes datumu un laiku. Ja Pārdevējs nevar piegādāt Preci noteiktajā laikā, tas informēs Pircēju, lai pārceltu piegādes grafiku.

7.6. Preču pieņemšana: pēc piegādes Pircējam ir jāpārbauda Prece un jāapstiprina to saņemšana. Par jebkādām neatbilstībām nekavējoties jāziņo SIA Medapp.

 1. PREČU SAŅEMŠANA UN UZGLABĀŠANA

8.1. Preces saņemšanas iespējas: ja nav izvēlēts piegādes pakalpojums, Pircējs var saņemt preces norādītajā saņemšanas punktā.

8.2. Maksa par uzglabāšanu: ja Pircējs neierodas saņemt preces noteiktajā termiņā, var tikt piemērota uzglabāšanas maksa.

8.3. Preces saņemšanas pienākumi: Pircējam vai pilnvarotai personai Preces saņemšanas brīdī ir jāuzrāda atbilstoša identifikācija un pasūtījuma dati.

 1. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA

9.1 Preces apraksts: katrai Precei ir pievienots detalizēts apraksts un specifikācijas.

9.2. Garantijas termiņš: ja nav norādīts citādi, Precei parasti tiek sniegta 1 gada garantija pret ražošanas defektiem.

9.3. Garantijas pakalpojums: garantijas gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar SIA Medapp, lai saņemtu norādījumus par garantijas prasības izskatīšanas kārtību.

 1. TIESĪBAS ATTEIKTIES NO LĪGUMA UN PREČU ATGRIEŠANA

10.1. Tiesības atteikties: Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma un atgriezt preci 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

10.2. Preču atgriešanas process: tiks sniegtas detalizētas instrukcijas par preču atgriešanu, tostarp adrese, uz kuru preces ir jāatgriež, un naudas atmaksas veids.

 1. KRIPTOVALŪTĀ APMAKSĀTU PASŪTĪJUMU ATCELŠANA, ATMAKSA UN MAIŅA

11.1. Kriptovalūtā veiktie darījumi: ar kriptovalūtu apmaksātiem pasūtījumiem piemēro īpašus noteikumus, sevišķi attiecībā uz atcelšanu un atmaksu.

11.2. Atmaksāšanas procedūra: ar kriptovalūtu apmaksātu pasūtījumu atmaksa tiks veikta atpakaļ uz Pircēja bankas kontu, nevis kriptovalūtā.

12.ATLAIDES UN AKCIJAS

12.1. Akcijas piedāvājumi: SIA Medapp var piedāvāt atlaides un akcijas, par kurām tiks paziņots medapp.lv.

12.2. Akciju noteikumi: katrai akcijai var būt īpaši noteikumi, kas tiks skaidri paziņoti akcijas laikā.

 1. PUŠU ATBILDĪBA

13.1. Pircēja atbildība: Pircējs ir atbildīgs par precīzas informācijas sniegšanu un par sekām, kas var rasties datu neprecizitāšu gadījumā.

13.2. Pārdevēja atbildība: SIA Medapp ir atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, preču kvalitāti un piegādi, izņemot nepārvaramas varas vai Pircēja vainas rezultātā radušos gadījumus.

 1. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

14.1 Saziņa: SIA Medapp sazināsies ar Pircēju, primāri izmantojot e-pastu, lai sniegtu pasūtījuma apstiprinājumu, piegādes informāciju un citu būtisku informāciju.

14.2. Pircēja pienākumi: Pircēja pienākums ir norādīt derīgu e-pasta adresi, tālruņa numuru, vārdu, uzvārdu un piegādes adresi, kā arī informēt SIA Medapp par jebkādām izmaiņām savā kontaktinformācijā.

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15.1 Piemērojamie tiesību akti: šos Noteikumus un nosacījumus regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

15.2. Strīdu izšķiršana: jebkādus strīdus, kas izriet no šiem Noteikumiem, Puses vispirms risina sarunu ceļā. Ja strīds netiek atrisināts sarunu ceļā, tad to risina Latvijas Republikas kompetentajās tiesās.

KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI

Uzņēmuma nosaukums: SIA Medapp

Juridiskā adrese: Meža prospekts 28A, Rīga, Latvija, LV-1014

Tālrunis: (+371) 27888303

E-pasts: info@medapp.lv

Reģistrācijas Nr.: LV40203451999